PALOMAR

CAPITAL MANAGEMENT LLP

UK Phone: +44 207 099 1899

USA Phone: +1 617 758 8055